Dosen

Dosen

NO NAMA NIP PANGKAT GOL JABATAN
1 Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum 19600902 198702 1 002 Pembina Utama IV/e Guru Besar
2 Prof. Dr. Daryusti, M.Hum 19601228 198603 1 004 Pembina Utama IV/e Guru Besar
3 Drs. Erizal, M.M. 19600323 198601 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
4 Nirwana Murni, S.Kar., M.Pd 19520817 197503 2 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
5 Herawati, S.Kar., M.Pd 19540705 197912 2 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
6 Dr. Adirozal, M.Si 19611023 198601 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
7 Drs. Zulhelman, M.Hum 19590830 198702 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
8 Dr. Ahmad Akmal, M.Pd 19620202 198609 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
9 Dr. Mariati. R, SH., M.Pd 19510919 197912 2 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
10 Drs. Harissman, M.Si 19630101 198702 1 002 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
11 Rizaldi, S.Kar., M.Hum 19541217 198003 1 003 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
12 Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum 19620808 198803 1 002 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
13 Asril, S.S.Kar., M.Hum 19610520 198702 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
14 Rafiloza, S.Sen., M.Sn 19630120 199112 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
15 Adjuoktoza Rovylendes, S.St., M.Sn 19631029 199203 2 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
16 Arzul, S.Kar., M.Hum 19530624 198212 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
17 Wilma Sriwulan, S.Sn., M.Hum 19640908 198803 2 001 Pembina Utama Muda IV/c Lektor Kepala
18 Drs. Bakri, KS 19500103 198010 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
19 Drs. Hajizar, M.Sn 19550831 198903 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
20 Dra. Zahara Kamal, M.Pd 19540712 198012 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
21 Firdaus, S.St., M.Pd 19611219 198703 1 002 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
22 Efrinon, S.Kar., M.Sn 19580906 198503 2 002 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
23 Dra. Admawati, M.Sn 19530802 197509 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
24 Zulkifli, S.Kar., M.Hum 19570715 198212 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
25 Adriana Gusti, S.Kar., M.Pd 19590810 198303 2 003 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
26 Hartati, M, S.Kar., M.Hum 19590625 198601 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
27 Dra. Yusfil, M.Hum 19570626 198212 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
28 Risnawati, S.Sen., M.Hum 19580913 198403 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
29 Dr. Martion, S. Kar., M.Sn 19580121 198810 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
30 Sastra Munafri, S.Sn., M.Sn 19630513 198811 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
31 Dra. Yusnelli, M.Sn 19610707 198503 2 017 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
32 Yon Hendri, S.Sn., M.Hum 19640225 198803 1 015 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
33 Dra. Sri Sundari, M.Hum 19600816 198601 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
34 Drs. Gitrif Yunus, M.Si 19520820 197207 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
35 Dra. Murniati, M.Si 19590815 198603 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
36 Misda Elina, S.Kar., M.Hum 19570908 198303 2 002 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
37 Drs. Desmawardi, M.Hum 19601206 198703 1 002 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
38 Dra. Yuniarti Munaf, M.Pd.Kons 19600621 198503 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
39 Dr. Nurhaida, M.Pd 19521231 197603 2 002 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
40 Awerman, S.Sn., M.Hum 19640408 198901 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
41 Ediwar, S.Sn., M.Hum., Ph.D 19621218 198811 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
42 Rasmida, S.Sn., M.Sn 19671211 199103 2 003 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
43 Ernida Kadir, S.Kar., M.Hum 19601220 198611 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
44 Dra. Surherni, M.Sn 19600908 198403 2 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
45 Zainal Warhat, S.S., M.Pd 19580101 198611 1 001 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
46 Indra Utama, S.Kar., M.Hum 19600106 198703 1 003 Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala
47 Syaiful Erman, S.Kar., M.Sn 19600906 198703 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
48 Elizar, S.S.Kar., M.Sn 19621114 198703 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
49 Asri. MK, S.Kar., M.Sn 19541030 198003 2 003 Pembina IV/a Lektor Kepala
50 Suharti, S.Kar., M.Si 19600512 198503 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
51 Ninon Syofia, S.Sn., M.Sn 19610511 198503 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
52 Dra. Rosmegawaty Tindaon, M.Sn 19670105 199403 2 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
53 Dra. Maizarti, M.Sn 19560501 198102 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
54 Martarosa, S.Sn., M.Hum 19650323 198902 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
55 Zuriadi, S.Sen 19550901 198303 1 005 Pembina IV/a Lektor Kepala
56 M. Halim, S.Sen., M.Sn 19621231 199203 1 019 Pembina IV/a Lektor Kepala
57 Drs. Amran, M.Si 19600620 198702 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
58 Dra. Suryanti, M.Pd 19620326 198810 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
59 Nofridayati, S.Sn., M.Sn 19621112 198702 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
60 Lazuardi, S.Kar., M.Hum 19631225 199003 1 004 Pembina IV/a Lektor Kepala
61 Dr. Erlinda, S.Sn., M.Sn 19601010 198503 2 007 Pembina IV/a Lektor Kepala
62 Drs. Desrilland, M.Hum 19611223 198603 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
63 Yurisman, S.Sn., M.Si 19640813 198902 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
64 Maryelliwati, S.Sn., M.Pd 19590629 198503 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
65 Drs. Hanefi, M.Pd 19550525 198703 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
66 Alfalah, S.Sn., M.Sn 19690403 199601 1 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
67 Yunaidi, S.Sn., M.Sn 19660915 199403 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
68 Dra. Yarlis, M.Sn 19590528 198503 2 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
69 Syafniati, S.Sen., M.Sn 19610911 198603 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
70 M. Arif Anas, S.Sn., M.Sn 19650801 199103 1 005 Pembina IV/a Lektor Kepala
71 Susas Rita Loravianti, S.Sn., M.Sn 19691026 199403 2 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
72 Drs. Jufri, M.Sn 19611026 198703 1 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
73 Emridawati, S.Pd., M.Sn 19650503 199303 2 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
74 Riswel Zam, S.Sn., M.Sn 19701019 199803 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
75 Ferry Herdianto, S.Sn., M.Sn 19710602 199903 1 003 Pembina IV/a Lektor Kepala
76 Herwanfakhrizal, S.Sn., M.Hum 19600208 198702 1 002 Pembina IV/a Lektor Kepala
77 Bambang Wijaksana, S.Sn., M.Sn 19620812 198902 1 001 Pembina IV/a Lektor Kepala
78 Rustim, S.Pd., M.A 19690716 199203 1 003 Pembina IV/a Lektor Kepala
79 Indriyetti, S.Kar., M.Sn 19580627 198702 2 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
80 Dra. Riswani, M.Sn 19611012 198903 2 004 Penata Tk.I III/d L e k t o r
81 Nedy Winuza, S.Kar., M.Sn 19610629 199011 1 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
82 Asnimar, S.Kar., M.Sn 19570101 198601 2 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
83 Jonni, S.S.Kar., M.Si 19580101 198703 1 005 Penata Tk.I III/d L e k t o r
84 Drs. Andranofa, M.Sn 19580819 199203 1 001 Penata Tk.I III/d Lektor Kepala
85 Dra. Mega Kencana, M.Sn 19680908 199310 2 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
86 Firdaus, S.Kar., MA 19630204 198901 1 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
87 I.D.N. Supenida, S.S.Kar., M.Sn 19651212 199003 1 003 Penata Tk.I III/d L e k t o r
88 Imal Yakin, S.Sn., M.Sn 19660116 199003 1 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
89 Dra. Asmaryetti, M.Sn 19590321 198703 2 002 Penata Tk.I III/d L e k t o r
90 Zainuddin, S.Sn 19540412 198403 1 003 Penata Tk.I III/d L e k t o r
91 Edison, S.Sn., M.Sn 19620323 198803 1 004 Penata Tk.I III/d L e k t o r
92 Admiral, S.S.Kar., M.Sn 19601118 199102 1 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
93 Drs. As Adia 19620802 199112 1 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
94 Yon Hendri, S.Sn., M.Sn 19641001 199003 1 003 Penata Tk.I III/d L e k t o r
95 Khairunas, S.Sn., M.Sn 19680203 199803 1 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
96 Nurmalena, S.Sn., M.Sn 19630131 198901 2 001 Penata Tk.I III/d L e k t o r
97 Ibnu Sina, S.Sn., M.Sn 19690814 199303 1 004 Penata Tk.I III/d L e k t o r
98 Iswandi S.Pd., M.Pd 19680421 199303 1 001 Penata Tk.I III/d Lektor Kepala
99 Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum 19711005 199803 1 004 Penata Tk.I III/d L e k t o r
100 Yandri, S.Sn., M.Sn 19710104 200003 1 002 Penata Tk.I III/d L e k t o r